Το εργοστάσιο Φωταερίου της Αθήνας Τα καφέ του δήμου
e-ticketing  Πρόγραμμα 2012
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
03 Ιαν 17
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού προϋπολογισμού #188.000,00# € πλέον ΦΠΑ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.                                        
Πειραιώς 100, Αθήνα
Τηλ. 2130109300
Φαξ: 2130109312
 
 
                                                                                                              Αθήνα,3/1/2017
                                                                                                              Αρ.Πρωτ. 7
 
 
 
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού
με κριτήριο ανάθεσης
“ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
προσφερόμενης τιμής μόνο ”,
για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017»  προϋπολογισμού #188.000,00# € πλέον ΦΠΑ.
 
1. Αναθέτουσα αρχή
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.») Πειραιώς 100, 118 54 - Αθήνα, Τηλ.: 2130109300 Fax: 2130109312 , E-mail: grammateia@athens-technopolis.gr
2. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων. - “H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο”.
3. Αντικείμενο - Προϋπολογισμός Διαγωνισμού
Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου αποτελεί η παροχή προς την εταιρεία ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.υπηρεσιών υποστήριξης εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017. Το πλήθος αυτών δύναται κατά την υλοποίηση να μειωθεί για επιχειρησιακούς λόγους, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού τιμήματος.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (188.000,00€),μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού
Η διακήρυξη παρέχεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς στον ιστότοποwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο «Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας http://www.technopolis-athens.com
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών ή
διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους: 12/1/2017
5. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό - Νομική μορφή Αναδόχου
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή
/ και νομικών προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά, όπως αυτό
αποτυπώνεται στην παρ. 5.1 της Διακήρυξης .
6. Τρόπος, γλώσσα, τόπος, χρόνος υποβολής Προσφορών
Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, στην ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονική υποβολή
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Λήξη προθεσμίας υποβολής: 30/1/2017, ώρα 12.00, έντυπη υποβολή στην έδρα της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
7. Ημερομηνία & Τόπος αποσφράγισης Προσφορών
Η ηλεκτρονική και έντυπη αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής στις 6/2/2017 και ώρα 12.00.
8. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του Έργου, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ
(σύμφωνα με το Α. 72 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 7.1 α 2 της Διακήρυξης.
9. Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής –κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 5.2. και 5.3.
10. Ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία αξιολόγησης κάθε υποψήφιου αναδόχου
Αναφέρονται αναλυτικά στις παρ. 5.2 και 5.3 της Διακήρυξης.
11. Προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές εναλλακτικές. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές
για το σύνολο των ζητουμένων.
12. Αρμόδιο όργανο διαδικασιών προσφυγής
Επιτροπή Ενστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
13. Χρονικό διάστημα δέσμευσης υποψήφιων αναδόχων
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τέσσερις (4) μήνες
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
14. Είδος Σύμβασης
Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
15. Αντικείμενο Σύμβασης
CPV 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης
16. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης
Eως 31.12.2017 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 12.4 στην έδρα της Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων .Α.Ε
17. Βασικοί όροι και πληρωμών
Αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 14 και 15 της Διακήρυξης.
 
Για την
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
 
 
Κωνσταντίνος Μπιτζάνης
Διευθύνων Σύμβουλος
 
social.toolbar.min dsocial.toolbar.max