Το εργοστάσιο Φωταερίου της Αθήνας Τα καφέ του δήμου
e-ticketing  Πρόγραμμα 2012
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
19 Απρ 16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκμίσθωση χώρων της «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Εκμίσθωση χώρων της «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.» 
την περίοδο 25/11/2016 έως 10/1/2017.
 
 
1. Εισαγωγή 
Η Τεχνόπολις ενδιαφέρεται να εκμισθώσει για την περίοδο 25/11/2016 έως 10/1/2017 τους χώρους που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.
Το παρόν έγγραφο και τα επισυναπτόμενά του αποτελούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους. Περίληψη της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τεχνόπολης.
Η παρούσα διαδικασία δεν είναι διαγωνισμός και η Τεχνόπολις διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει την παρούσα πρόσκληση κατά τη διακριτική της ευχέρεια λόγω της φύσεως του αντικειμένου και με σκοπό την έγκαιρη και σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές ολοκλήρωσή του. Η παρούσα διαδικασία επιλογής ενδείκνυται δεδομένου ότι πρόκειται να συναφθεί σύμβαση με αντικείμενο πολύπλοκο, μεγάλο και εξειδικευμένο.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο προσφέροντα αυτοπροσώπως ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, έως την Πέμπτη 5/5/2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Τεχνόπολης, Πειραιώς 100 Αθήνα, κτίριο Δ1.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, έως τις  26/4/2016. Η Τεχνόπολις θα απαντήσει γραπτώς (επιστολή, FAX), εγκαίρως, πριν από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. Αντίγραφα των ερωτημάτων και των απαντήσεων κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει την πρόσκληση.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή  πριν από την προθεσμία υποβολής των προσφορών, η Τεχνόπολις μπορεί για οποιοδήποτε λόγο, με δική της πρωτοβουλία ή σε ανταπόκριση διευκρινίσεων, να αλλάξει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου κάνοντας προσθήκες. Οι τυχόν προσθήκες θα γνωστοποιηθούν γραπτώς σε όλους τους ενδιαφερομένους οι οποίοι έχουν λάβει την πρόσκληση και θα είναι δεσμευτικές.
Η προσφορά του ενδιαφερομένου είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εκατόν είκοσι (120) ηµερών, αρχοµένης την επόµενηηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών. Όλες οι σελίδες της προσφοράς πρέπει να μονογραφούν από τον ανάδοχο.
Η Τεχνόπολις θα καθορίσει σε ποιο βαθμό η λύση καλύπτει τις ανάγκες της, καθώς και την ικανότητα του ενδιαφερομένου να υλοποιήσει την πρόταση.Σχετικά θα λάβει υπόψη τις οικονομικές, τεχνικές / λειτουργικές και υποστηρικτικές δυνατότητες του ενδιαφερομένου και την παρελθούσα εμπειρία του, βάσει εξέτασης των στοιχείων της προσφοράς, τις τυχόν παρουσιάσεις, επιδείξεις, επισκέψεις, συσκέψεις σχετικές με την προετοιμασία της σύμβασης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη από την Τεχνόπολη.
Η υποβολή και μόνο της προσφοράς σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η Τεχνόπολις διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παρούσα πρόσκληση, σε οποιαδήποτε φάση της, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς υποχρέωση έναντι παντός. Η Τεχνόπολις δεν έχει καμιά ευθύνη για έξοδα ή ζημιά του ενδιαφερομένου, που προκύπτουν και / ή συσχετίζονται με την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του.
Η επιλογή του μισθωτή γίνεται εγγράφως. Μετά από την επιλογή μισθωτή, ο τελευταίος είναι υποχρεωµένος να προσέλθει στα γραφεία της Τεχνόπολης, σε ηµέρα και ώρα που θα ορίζονται σε έγγραφη πρόσκληση, για να υπογράψει τη σύµβαση.
 
2. Στοιχεία γιατην Τεχνόπολη και τους ενδιαφερόμενους
H Τεχνόπολις είναι ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Αθηναίων που διαθέτει και εκμεταλλεύεται το πρώην εργοστάσιο φωταερίου στον Κεραμεικό.
Δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής εφόσον έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία, κατά τα δύο (2) τελευταία έτη (2014 και εξής) στηνπραγματοποίηση και λειτουργία ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, με συνολικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον 500.000 ευρώ ετησίως. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλοςένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας,
 
3. Εμπιστευτικότητα 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αλλά και αυτές που θα ανταλλαγούν κατά την διαδικασία τυχόν επιμέρους συναντήσεων και επικοινωνιών θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις διατάξεις της επισυναπτόμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας (Παράρτημα 2). Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει υπογεγραμμένη τη συνημμένη δήλωση μαζί με τον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
4. Περιεχόμενο φακέλου - πρότασης
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα περιέχονται το θεματικό περιεχόμενο της πρότασης και επαρκείς πληροφορίες για την επιχειρηματική υπόσταση του ενδιαφερόμενου όπως επιχειρηματικό προφίλ, προσωπικό, οικονομικά στοιχεία(για τις (2) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ο συνολικός κύκλος εργασιών και ο κύκλος εργασιών στον αντίστοιχο τομέα δραστηριοτήτων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερομένου), υλικοτεχνική υποδομή, πιστοποιήσεις και διασφαλίσεις. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλει και παραστατικό εκπροσώπησης (εταιρικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας και το δικαίωμα του υπογράφοντος την εκδήλωση ενδιαφέροντος να εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο).Ακόμη θα υποβάλλεται δήλωση που θα περιέχει κατάσταση των παρεμφερών σε αντικείμενο έργων που υλοποίησε ο ενδιαφερόμενος τα τελευταία τρία (3) έτη ή παρεμφερή αποδεικτικά εμπειρίας.
Ο ενδιαφερόμενος  θα πρέπει, στην τεχνική πρόταση, να περιγράψει την υλικοτεχνική υποδομή που προτίθεται να εγκαταστήσει καθώς και τις δικλείδες ασφαλείας και τους ποιοτικούς ελέγχους που σκοπεύει να υλοποιήσει για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους επισκέπτες. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υλοποιήσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και να λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Η οικονομική πρόταση θα περιλαμβάνει δύο βασικές συνιστώσες:
Ø  ένα σταθερό ποσό για τη συνολική διάρκεια της μίσθωσης περιόδου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2016-2017, που δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000)ευρώ.
Ø  ένα πρόσθετο μίσθωμα που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί ο μισθωτής από τη μίσθωση (πάσης φύσεως έσοδα εκμετάλλευσης)  ή επί συγκεκριμένου μέρους του κύκλου εργασιών όπως από εισιτήρια εισόδου των επισκεπτών, εισιτήρια παιχνιδιών κλπ (σύμφωνα με την περιγραφή της τεχνικής πρότασης). Το καθαρό έσοδο της εκμισθώτριας από το πρόσθετο μίσθωμαδεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000)ευρώ.
Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, αν και δεν είναι απαιτητό ή επιθυμητό από την Τεχνόπολη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει διαφοροποιημένη πρόταση για τα παραπάνω.
Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών θα προβλέπει ένα ποσό προκαταβολήςκατά την υπογραφή της σύμβασης και καταβολή του υπόλοιπου μισθώματος σε δόσεις έως τη λήξη της μίσθωσης. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τα σχετικά ποσά θα καθοριστούν από κοινού με τον επιλεχθέντα μισθωτή.
Μέσα σε διάστημα 20 ημερών από τη γνωστοποίηση της επιλογής του μισθωτή από την Τεχνόπολη, και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο επιλεγείς μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% του συμβατικού  ποσού της μίσθωσης ανευ Φ.Π.Α. Αν ο επιλεγείς μισθωτής δεν εµφανιστεί για να υπογράψει τη σύµβαση την ηµέρα και ώρα που θα αναφέρεται στην έγγραφη πρόσκληση, ή δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η Τεχνόπολις δικαιούται να προβεί στην ακύρωση της ανάθεσης.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
Δεξαμενές Καθαρισμού (Δ10) 
 • Πολυδύναμη  αίθουσα
 • Ωφέλιμος χώρος: 412 τ.μ. (ισόγειο 290 τ.μ., υπόγειο 122 τ.μ.)
 • Άριστη ακουστική
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Βασικός φωτισμός
 • Κλιματισμός
 • Wi-Fi κάλυψη εντός της αίθουσας
 • W.C.
 • Προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 
Μηχανουργείο (Δ12) 
 • Η μεγαλύτερη αίθουσα της «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, έχει διαμορφωθεί σε χώρο πολλαπλής χρήσης.
 • Ωφέλιμος χώρος: 753 τ.μ.
 • Άριστη ακουστική
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Βασικός φωτισμός
 • Κλιματισμός
 • Wi-Fi κάλυψη εντός της αίθουσας
 • Προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 •  
Νέοι Φούρνοι (Δ7) 
 • Βιομηχανικός χώρος
 • Ωφέλιμος χώρος 375 τ.μ.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Βασικός φωτισμός
 • Κλιματισμός
 • Wi-Fi κάλυψη εντός της αίθουσας
 • Προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 
Παλαιοί Φούρνοι (Δ6) 
 • Η αίθουσα με τους "φούρνους", ίσως ο πιο χαρακτηριστικός χώρος στην «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, διατηρεί ακόμη και σήμερα την ατμόσφαιρα και την αισθητική του παλαιού εργοστασίου.
 • Ωφέλιμος Χώρος : 240 τ.μ.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Βασικός φωτισμός
 • Wi-Fi κάλυψη εντός της αίθουσας
 • Προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 
Αποθήκη (Δ9)
 • Ωφέλιμος Χώρος : 152 τ.μ.
 
Κεντρική Αυλή 
·         Η αυλή του παλαιού εργοστασίου με τις επιβλητικές καμινάδες έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φιλοξενεί συναυλίες και φεστιβάλ, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, καθώς και παιδικές εκδηλώσεις.
·         Συνολικό εμβαδόν: 2.500 τ.μ.
·         Μόνιμη σκηνή
·         Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
·         W.C.
·         Προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 
 
Προαύλιο αίθουσας - Μηχανουργείο (Δ12) 
 
 • Ο εξωτερικός χώρος μπροστά από την αίθουσα Δ12 έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φιλοξενεί εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από την κεντρική αυλή.
 • Συνολικό εμβαδόν: 3000 τ.μ.
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Βασικός φωτισμός
 • W.C.
 • Προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 
  
 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.
social.toolbar.min dsocial.toolbar.max